Vossemeer
land van 1000 heren

ALBERT DELAHAYE
VOSSEMEER
LAND VAN
1000 HEREN

Uitgegeven door N. V. Ambachtsheerlijkheid Oud en Nieuw Vossemeer
en Vrijberghe.
JUNI 1969

INHOUD
I. DE AMBACHTSHEERLIJKHEID
1. Heerlijkheid Vossemeer
2. Heren en aandelen
3. Heerlijkheid Vrijberghe
4. Vergaderingen
5. Ambachtsherenhuis
6. Archief
7. Zegel en wapen
8. Rentmeesters
9. De oudste rekening
II. DE REI DER HEREN
III. DE HEERLIJKE RECHTEN
10. In het algemeen
11. Eigendommen en vronen
12. Aanwassen
13. Tienden
14. Plantrecht
15. Visserij
16. Vogelarij en bijenvlucht
17. Molens en windrecht
18. Jachtrecht
19. Veren
20. Accijns
21. Naasting
22. Moerrecht
23. Tolvrijheid
24. Vrijdom van lasten
IV. HET BESTUUR VAN DE DORPEN
25. In het algemeen
26. Keur
27. Rechtspraak
28. Baljuw
29. Secretaris
30. Boden
31. Kerken
32. Onderwijs
V. UITBREIDING VAN HET GRONDGEBIED DE POLDERS
33 . De Striene

Oud Vossemeer

34. Oud Vossemeerse Polder
35. Kerkpolder
36. Oud Kijkuit
37. Hikkepolder
38. Slabbecorn
39. Karnemelkland
40. Leguit
41. Vogelenzang
42. Oost Vrijberghe Polder
43. West Vrijberghe Polder
44. Nieuwenpolder
45. Hollarepolder
46. Van Haaftenpolder
47. Sluispolder
48. Een voortijdig Delta-plan

Nieuw Vossemeer

49. Nieuw Kijkuit
50. Voordage of Schuddebeurs
51. Mattemburg
52. Polder van Nieuw Vossemeer
53. Honderd gemeten in de Heense Polder
54. Boerengors
55. Herenpolder
56. Eendrachtspolder
57. Beciuspolder
AANTEKENINGEN

Weinig heerlykheden kunnen zig beroemen hunne schriften van de oorspronglyke uitgifte af, zoo wel geconserveert te hebben, als Vossemeer, en zonder dat was haar Geschiedenis in ‘t kerkelyke en weereldlyke, zoo uitvoerig niet te behandelen geweest, als nu geschiedt is, en welke men zich zig vleijen mag den Landzaat en Vaderlander, eenigzints voldoen zal. De Waarheid, die de Schryver altoos ter baake neemt, zal mogelijk hier of daar dees of geene mishagen, den Overheden en Onderzaten zijn met dezelve bescheidenheid behandelt, men heeft zig ook gewagt van liefdelooze uitdrukkingen omtrent de geenen die een andere kerkleer dan wy volgen; de waarheid zyn zy ook verpligt hulde te doen, begrypen zy het anders de God der Waarheid alleen kan hun bekeeren, en dat wenscht men hun van harte toe. Meerder heb ik hier niet by te voegen, en wensche mijnen lezeren alle Heil!Den 24 Mey 1784.

JACOB ERMERINS in zijn inleiding op:
EENIGE ZEEUWSCHE OUDHEDEN, UIT ECHTE
STUKKEN OPGEHELDERT EN IN HET LICHT
GEBRAGT,
BEHELZENDE DE BESCHRYVING DER
HEERLIJKHEDEN VAN
VOSSEMEER EN VRYBERGEN,
MET PLATEN
TE MIDDELBURG, BY WILLEM ABRAHAMS,
1784.